Rental Conditions

Verhuurvoorwaarden Total Event Support NV - EXPO RENT

 1. ANNULERING

  Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de NV Total Event support. In geval van annulering is een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de totale waarde van de geannuleerde bestelling. Deze vergoeding dekt o.a. de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien reeds kosten werden blootgesteld zullen deze eveneens en bijkomend verhaalbaar zijn op de annulerende partij. Ter zake deze bijkomende kosten behoudt NV Total Event support zich het recht voor deze binnen de termijn van 60 dagen aan te tonen en na te vorderen (Nu het voorkomt dat rekeningen uitgaande van derden enige tijd op zich laten wachten). Zo de annulering of weigering geschiedt op de dag van de uitvoering, is de overeengekomen prijs integraal verschuldigd. Verder wordt verwezen naar mogelijke bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen partijen zoals in de offerte bepaald.
 2. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN EN UIT TE VOEREN PRESTATIES

  De prestaties en goederen worden geleverd alsmede de eventuele aanneming zal worden uitgevoerd zoals bepaald in de offerte/bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
 3. PRIJS

  3.1. De B.T.W. is in de opgegeven prijzen niet inbegrepen en valt ten laste van de klant. De prijzen zijn steeds eenheidsprijzen zelfs indien een totaalprijs vermeld werd. De prijzen gelden enkel voor de in de offerte omschreven specificaties. Iedere wijziging tijdens de uitvoering moet eerst door de NV Total Event support worden goedgekeurd en brengt automatisch een prijsaanpassing met zich mee.
 4. (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

  4.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst zou komen te blijken dat de volledige en exacte uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is ingevolge omstandigheden die door eerstgenoemde ongekend waren (o.a. te wijten aan gebrekkige, onjuiste of onvolledige mededeling vanwege de opdrachtgever), zich het recht voor de overeenkomst in onderlinge overeenstemming en in alle redelijkheid te wijzigen, volledig te ontbinden mits vergoeding van de reeds gemaakte kosten dan wel enkel te ontbinden voor het niet-uitvoerbare gedeelte.

  4.4. De NV Total Event support exonereert zich uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid wegens niet-uitvoering/niet-levering ingevolge oorzaken buiten haar toedoen of wil/situaties van overmacht.
 5. LEVERING EN ONVOORZIENE KOSTEN

  5.1. Kosten ontstaan wegens het door de opdrachtgever in gebreke blijven de uitvoering of voortgang der werken mogelijk te maken, zullen, naast het niet in de overeenkomst voorziene meerwerk, bijkomend worden aangerekend.

  5.3. Zorgt de opdrachtgever er op eigen risico voor dat de op/aflevering op een plaats geschiedt die afdoend kan worden afgesloten
  - de op/aflevering op een bereikbare plaats geschiedt en die plaats indien nodig voorafgaand door deze wordt vrijgemaakt
  - de werkruimte voldoende voorzien is van licht, elektriciteit, verwarming, water, ventilatie etc.
  In ontkennend geval zijn de desbetreffende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

  5.4. De opdrachtgever heeft de plicht eventuele bijzondere omstandigheden (vb. noodzakelijk gebruik van lift, takel, kraan, etc. voorafgaand te melden op straffe zowel de kosten die het gebruik van deze bijzondere hulpmiddelen alsmede de mogelijke schade die uit dit gebruik voortvloeit voor eigen rekening te nemen.

 

 

 1. KLACHTEN EN OPLEVERING

  6.1. De verzending van de factuur geldt als verzoek tot oplevering. Behoudens opmerkingen die binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk en per aangetekend worden gemaakt, worden de werken geacht aanvaard te zijn. Elk zichtbaar gebrek moet binnen de 2 dagen na de levering of plaatsing worden gemeld op straffe van elk rechtsverval.

  6.2. Er kan enkel rekening worden gehouden met tijdige klachten die schriftelijk en per aangetekend ter kennis worden gebracht.

  6.3. Eventuele schadevergoedingen zullen nooit de factuurwaarde overschrijden.

  6.4. De NV Total Event support zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor werkzaamheden die tegen haar advies in werden uitgevoerd dan wel geweigerd.

  6.5. Evenmin zal de NV Total Event support verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade waarvan de oorsprong eigen is aan de staat/constructie van de desbetreffende ruimte.

6.6. De opdrachtgever vrijwaart Total Event Support NV tegen eventuele vorderingen van derden.

 

 1. BETALING

  7.1. Elke factuur is betaalbaar binnen 30 dagen na de ontvangst van de factuur
  7.2. Betalingen dienen te geschieden in contanten op de zetel van de vennootschap of door storting op de vermelde bankrekening op datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  7.3. In geval van niet tijdige betaling van een factuur zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van Euro 50. Daarenboven is een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd, verrekend per begonnen maand.
  7.4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  Laattijdige betaling van een factuur heeft de onmiddellijke stillegging van de werf tot gevolg, dit na een officiële ingebrekestelling.
  Bij niet tijdige betaling van een factuur kan de overeenkomst ontbonden worden verklaard ten laste van de klant.
  De schadevergoeding wordt forfaitair geraamd op 15% van de waarde van het restant van de overeenkomst die niet kon worden uitgevoerd.

  7.5. Onverminderd de bepalingen van artikel 5 moet de factuur in geval van betwisting binnen de acht dagen na uitgiftedatum worden geprotesteerd.
 2. WAARBORGEN

  Indien het vertrouwen van de NV Total Event support in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever/klant wordt geschokt, door o.a. daden van gerechtelijke uitvoering of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt zij zich het recht voor de geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever/klant weigert hierop in te gaan, behoudt de NV Total Event support zich het recht voor de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te annuleren. In voorkomend geval zal bijkomend en bij wijze van schadevergoeding de bedragen waarvan sprake in artikel 1 verschuldigd zijn.
 3. OVERMACHT

  Worden niet limitatief beschouwd als heirkracht/overmacht: een defect voertuig, gebrek aan personeel door staking, ziekte, enz., lock-out, weersomstandigheden zoals vorst, storm of regen, laattijdige leveringen vanwege onze producenten, alle schade berokkend door demonstratie, volksbewegingen, oorlog, brand en in het algemeen aldus alle gebeurtenissen buiten onze wil.
  Gebeurlijke mankementen van technische aard aan de apparatuur vervallen evenzeer onder overmacht. Total Event Support NV verbindt zich zo snel mogelijk defecte toestellen te vervangen.
 4. SCHADE

  10.1. Alle schade veroorzaakt aan de eigendommen van NV Total Event support zal integraal op de klant verhaald worden.

  10.2. De opdrachtgever zal zelf ter dekking van schadegevallen van welke aard ook aan de goederen eigendom van NV Total Event support deze laten verzekeren en hiervan een bewijs van verzekering kunnen voorleggen op vraag van Total Event support en dit gedurende de periode van montage tot en met de demontage.
 5. GESCHILLENREGELING

  11.1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

  11.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de contractant worden verhaald.

English